بایگانی برچسب: وکیل دعاوی شرکت ها

انواع شرکت سهامی و وجوه ممیزه آنها

انواع شرکت سهامی | وکیل شرکت

تا پیش از تصویب لایحه اصلاحی قانون تجارت در سال 1347، تنها عنوان شرکت سهامی بدون تفکیک آن، پیش بینی شده بود. لکن، به علت ضرورت‌های ناشی از مناسبات متحول بازرگانی و از آن دست لزوم تعبیه راهکاری جهت گردآوری سرمایه‌های کوچک به منظور راه‌اندازی و اجرای طرح‌های کلان بازرگانی، قانون‌گذار در لایحه اصلاحی یاد […]

ساختار شرکت‌ها در حقوق فرانسه

ساختار شرکت‌ها | وکیل شرکت

در نظام حقوقی فرانسه، تجاری یا غیرتجاری بودن شرکت یا شراکت به دو اعتبار مشخص می‌گردد: شکل و قالب موسسه و یا هدف موضوع آن. الف) شرکت‌ها و شراکت‌های تجاری براساس قالب 1-شرکت تضامنی، که مطابق ماده 1-221 قانون تجارت فرانسه شرکتی است که (شرکا همگی تاجر بوده و به طور نامحدود و تضامنی برای […]

ساختار شرکت‌ها در حقوق انگلستان

ساختار شرکت‌ها | وکیل شرکت

در حقوق شرکت‌های انگلستان، عبارت شرکت تجاری در دو مفهوم عام و خاص به کار می‌رود. مفهوم عام آن علاوه بر شرکت‌های تعریف شده در قانون شرکت‌های 1985، مشارکت‌ها را نیز در بر می‌گیرد. در حالی که حقوقدانان انگلیسی شرکت‌ها و حقوق شرکت‌ها در معنای خاص را به عنوان حوزه‌ای متمایز از مشارکت‌ها به تعریف […]

دسته‌بندی شرکت‌های تجاری در حقوق ایران

شرکت‌های تجاری | وکیل شرکت

با لحاظ نقش یکی از دو نهاد سرمایه یا شخصیت و اعتبار شخصی شرکا در شرکت تجاری و نیز با ملاحظه مبنای مسئولیت شرکا به این معنی که براساس میزان آورده یا به صورت نامحدود یا نسبی باشد، شرکت‌های تجاری تقسیم‌بندی می‌گردند. شایان گفتن است که در شرکت با مسئولیت محدود، برخی ویژگی‌های شرکت اشخاص […]

نظریه شخصیت حقوقی یا سازمانی شرکت‌های تجاری

شرکت تجاری | وکیل شرکت

این نظریه که در مقابل دیدگاه قراردادی بودن شرکت قرار می‌گیرد، بر این استدلال استوار است که اشخاص با اختصاص بخشی از دارایی خود به این شخصیت و تفکیک حقوق و تعهدات شخصی خود از آن، سازمانی دارای شخصیت حقو.قی مستقل را تشکیل می‌دهند. استدلال عمده طرفداران این نظریه آن است که در شرکت تجاری […]

نظریه‌ی قراردادی بودن شرکت تجاری

شرکت تجاری | وکیل شرکت

این دیدگاه که مهمترین مبنای موجود راجع به ماهیت شرکت تجاری است، شرکت را حاصل قراردادی می‌داند که تحت عنوان اساسنامه یا شرکت نامه میان مؤسسان و اعضا منعقد گردیده و مفاد آن مورد پذیرش اصحاب قرارداد است و تغییر و جابجایی آنان نیز اثری بر این نهاد نمی‌گذارد. چرا که اعضای تازه وارد با […]

ویژگی‌های شرکت تجاری در قانون ایران

شرکت‌های تجاری | وکیل شرکت

قانون تجارت ایران در ماده 20 صرفاً به شمارش انواع شرکت‌های تجاری پرداخته است، بدون این که تعریفی از این نوع شخصیت حقوقی به دست دهد. این در حالی است که تعریف ماده 571 قانون مدنی هیچ گونه راهگشایی در این ارتباط ندارد. به باور یکی از نویسندگان حقوق تجارت به علت اقتباس قانون تجارت […]

تعریف شرکت و انواع آن

تعریف شرکت | وکیل شرکت

شناخت نهاد شرکت تجاری و تجزیه و تحلیل ماهیت آن، مستلزم بررسی مفهوم شرکت، انواع آن و سپس تبیین جایگاه شرکت تجاری در تقسیم بندی انواع شرکت است. چرا که شرکت تجاری از اشکال امروزین و پیچیده‌ی مشارکت است و علاوه بر پذیرش قواعد و مقررات ویژه، از مفهوم سنتی و عرفی خود به دور […]

انواع شخصیت حقوقی در قانون ایران

شخصیت حقوقی | وکیل شرکت

قانونگذار معیار یکسانی را بر همه‌ی انواع اشخاص حقوقی مقرر نداشته است. از جهات گوناگون، اشخاص حقوقی را می‌توان دسته بندی نمود. این اشخاص ممکن است براساس عمومی یا خصوصی بودن آن‌ها تقسیم گردند و یا آنکه دولتی و غیر دولتی بودن وجه ممیزه‌ی آن‌ها قرار گیرد. همچنین معیار داخلی و خارجی بودن و یا […]

معیار دو گانه‌ی قانون ثبت شرکت‌ها در تابعیت شرکت و مؤسسه

ثبت شرکت | وکیل شرکت

حسب اشعار ماده‌ی یک قانون ثبت شرکت‌ها مصوب سال 1310: «هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، ایرانی است.» مقایسه‌ی معیار مذکور در این ماده با ماده 591 قانون تجارت نشان می‌دهد که قانونگذار عمداً و با قصد خاصی در مورد شرکت‌های ایرانی، علاوه بر اقامتگاه(مرکز اصلی)، محل تأسیس […]