بایگانی برچسب: وکیل در امور شرکتها

ضمانت اجراهای ناظر به تشکیل و اداره مجامع عمومی

تشکیل و اداره مجامع عمومی | وکیل شرکت

در لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت 1347، ضمانت اجراهای مدنی و کیفری متعددی برای رعایت تشریفات تشکیل و اداره‌ی مجامع عمومی پیش‌بینی شده است. مقررات عام مندرج در مواد 270 به بعد لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 متضمن آثار مدنی نقض قواعد مربوط به تأسیس شرکت یا تصمیمات اتخاذ شده از سوی هر یک از ارکان […]

حد نصاب تشکیل و تصمیم گیری جلسه مجمع عمومی فوق العاده

حد نصاب تشکیل و تصمیم گیری | وکیل شرکت

تشکیل جلسه‌ی مجمع عمومی فوق العاده به موجب ماده‌ی 84 لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت 1347، با حضور دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند صورت می‌پذیرد. در صورتی که این حد نصاب در جلسه‌ی نخست حاصل نشود، مجمع باید برای بار دوم ضمن قید نتیجه‌ی جلسه‌ی اول در دعوتنامه، فرا خوانده شود. رسمیت […]

آیا مجمع عمومی می‌تواند در امور مربوط به حوزه صلاحیت مجمع عمومی عادی دخالت نماید؟

حوزه صلاحیت مجمع عمومی عادی | وکیل شرکت

پاسخ به اینکه آیا مجمع عمومی می‌تواند در امور مربوط به حوزه صلاحیت مجمع عمومی عادی دخالت نماید، لازمست دو دیدگاه را بررسی کرد. نخست آنکه، قانونگذار اختیارات مجمع عمومی فوق العاده را استثنایی بر صلاحیت مجمع عمومی عادی مقرر داشته، ولی عکس آن صادق نیست. بدین معنی که اموری «منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی […]

شرایط تبدیل شرکت سهامی

تبدیل شرکت سهامی | وکیل شرکت

قانونگذار مواردی را پیش‌بینی نموده که امکان تبدیل شرکت سهامی به شرکت غیرسهامی و یا تبدیل شرکت سهامی عام به شرکت سهامی خاص وجود دارد. طبق ماده‌ی 287 لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت 1347: «شرکت سهامی خاص در صورتی می‌تواند به شرکت سهامی عام تبدیل شود که اولاً موضوع به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت سهامی […]

تمدید مدت شرکت در شرکت‌های سهامی

تمدید مدت شرکت | وکیل شرکت

یکی از موارد الزامی اساسنامه‌ی شرکت به نحو منعکس در بند 3 ماده‌ی 8 لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت 1347، مدت شرکت است. هر چند که در گذشته برای شرکت‌های بسیاری و اکنون برای شرکت‌های معدودی بنابر ملاحظاتی مدت معینی در نظر گرفته می‌شد و می‌شود، لکن امروزه تقریباً مؤسسان همه‌ی شرکت‌های تجاری ترجیح می‌دهند شرکت […]

بررسی معاملات مدیران با شرکت

مدیر شرکت | وکیل شرکت

تصویب معاملات مدیران با شرکت یا به حساب شرکت مطابق مواد ۱۲۹ تا ۱۳۱ لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ با مجمع عمومی عادی است. همان گونه که در بخش مربوط به اداره‌ی شرکت خواهد آمد، عدم تصویب چنین معاملاتی از سوی مجمع مزبور حسب مورد تأیید یا عدم تأیید هیئت مدیره، ضمانت اجرای قابلیت ابطال […]

حدود اختیارات و وظایف مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی | وکیل شرکت

مجمع عمومی عادی، تصمیمات مربوط به امور عادی و جاری شرکت را اتخاذ می‌نماید. قانونگذار در ماده ۸۶ لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ جایگاه مجمع مزبور را با عبارت کوتاه زیر تبیین نموده است: «مجمع عمومی عادی می‌تواند نسبت به کلیه‌ی امور شرکت به جز آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی موسس و فوق‌العاده است […]

مقررات خاص ناظر به مجامع عمومی شرکت‌های سهامی

شرکت سهامی | وکیل شرکت

مجمع عمومی موسس صرفاً ناظر به امر تشکیل شرکت سهامی بوده و به همین جهت تشکیل آن تنها یک نوبت ضرورت می‌یابد. افزون بر آن، با توجه به آنکه مجمع عمومی موسس، در واقع نه از اجتماع سهامداران بلکه از گردهمایی صاحبان سرمایه‌ای شکل می‌یابد که احتمال دارد بعداً با تأسیس شرکت سهامدار به حساب […]

مجامع عمومی شرکت‌های سهامی

شرکت سهامی عام | وکیل شرکت

مجامع عمومی شرکت‌های سهامی شامل مجمع عمومی مؤسس و مجمع عمومی عادی می‌شود که در زیر مشاهده خواهید کرد. مجمع عمومی مؤسس این مجمع صرفاً ناظر به امر تشکیل شرکت مزبور بوده و به همین جهت تشکیل آن تنها یک نوبت ضرورت می‌یابد. افزودن بر آن، با توجه به آنکه مجمع عمومی مؤسس، در واقع […]

سهام دارای حق رأی به چه معنی است؟

سهام شرکت | وکیل شرکت

در مقررات مختلف راجع به تشکیل مجامع عمومی و از جمله مواد 84 و 87 لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت 1347 به «سهامی که حق رأی دارند» اشاره شده است. عبارت مذکور این پرسش را مطرح می‌سازد که آیا در نظام حقوقی ایران سهام فاقد حق رأی هم وجود دارد؟ با بررسی مقررات مختلف لایحه‌ی اصلاحی […]