بایگانی برچسب: مفهوم شخصیت حقوقی

اشخاص حقوقی غیر تجاری مؤسسات و واحدهای غیر انتفاعی

اشخاص حقوقی غیر تجاری | وکیل شرکت

اهداف بسیاری که موجب ایجاد شخصیت حقوقی می‌گردد و کسب سود و انجام تجارت در زمره‌ی آنها قرار نمی‌گیرد را می‌توان تحت عنوان اهداف غیر تجاری مدنظر قرار داد. این اهداف را که در برگیرنده‌ی امور حرفه‌ای، فرهنگی، علمی و آموزشی و عام المنفعه هستند می‌توان غیر انتفاعی تعریف نمود. در نتیجه‌ی فعالیت‌های انجام شده […]

اقامتگاه شخص حقوقی در شرکت‌ و مؤسسه

اقامتگاه شخص حقوقی | وکیل شرکت

با به رسمیت شناختن شخصیت حقوقی و به تبع آن قائل شدن حقوق و تکالیف مستقل برای آن، ناگزیر باید اقامتگاهی جدا از اعضا برای این شخصیت مورد پذیرش قرار داد. چرا که اعمال حقوق قانونی در بسیاری از موارد با ارسال اظهارنامه قانونی و یا تقدیم دادخواست یا طرح شکایت همراه می‌گردد. همچنین، اجرای […]

پذیرش اصل تخصص در شخصیت حقوقی شرکت‌ها

پذیرش اصل تخصص | وکیل شرکت

پرسشی که در این رابطه قابل طرح است، آن است که آیا پذیرش اصل تخصص به عنوان استثنا، مغایر با روح قاعده مورد بحث و هدف قانون‌گذار در شناسایی جایگاه یکسان برای اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی نیست؟ اگر شخص حقوقی عملی خارج از صلاحیت تخصصی خود انجام داد، آیا بدون توجه به حکم […]

زمان ایجاد شخصیت حقوقی مؤسسات غیرتجاری خصوصی

زمان ایجاد شخصیت حقوقی | وکیل امداد

منظور از مؤسسات غیر تجاری، تشکیلاتی است که از مصادیق شرکت‌های مذکور در ماده ۲۰ قانون تجارت نبوده و در عین حال در ردیف مؤسسات و شرکت‌های دولتی تأسیس شده به حکم قانون نیز قرار نمی‌گیرند. ماده ۵۸۴ قانون تجارت مرحله‌ی زمانی ایجاد شخصیت حقوقی این گونه مؤسسات را بدین شرح مقرر داشته است: «تشکیلات […]