بایگانی برچسب: انواع شخصیت حقوقی

پذیرش اصل تخصص در شخصیت حقوقی شرکت‌ها

پذیرش اصل تخصص | وکیل شرکت

پرسشی که در این رابطه قابل طرح است، آن است که آیا پذیرش اصل تخصص به عنوان استثنا، مغایر با روح قاعده مورد بحث و هدف قانون‌گذار در شناسایی جایگاه یکسان برای اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی نیست؟ اگر شخص حقوقی عملی خارج از صلاحیت تخصصی خود انجام داد، آیا بدون توجه به حکم […]

حقوق و تعهدات و مسئولیت‌های مستقل با شخصیت حقوقی

حقوق و تعهدات | وکیل شرکت

پیامد مهم دیگر شناسایی شخصیت حقوقی، دارا شدن حقوق و تکالیف برای شخص حقوقی مستقل از اعضای خود است. این ویژگی که اهلیت شخص حقوقی نیز خوانده می‌شود، اثر محوری پذیرش نهاد شخصیت حقوقی به شمار می‌رود. قانونگذار ویژگی مزبور را به عنوان قاعده‌ی دارا شدن کلیه حقوق و تکالیف شخص حقوقی همانند شخص حقیقی […]

دارا بودن اموال مخصوص به خود در شخصیت حقوقی

دارا بودن اموال مخصوص به خود | وکیل شرکت

به محض آنکه شخصیت حقوقی تحقق می‌یابد رابطه میان اشخاص عضو شخصیت حقوقی و اموالی که مؤسسان به عنوان سرمایه به مؤسسه یا شرکت در شرف تأسیس وارد ساخته‌اند، قطع شده و آورده‌ی آن‌ها تبدیل به سهم و یا درصد معینی از سرمایه‌ی شخص حقوقی مورد نظر می‌گردد. در نتیجه اشخاص مزبور هیچ حقی نسبت […]

نام و عنوان مستقل در آثار شخصیت حقوقی

نام و عنوان مستقل | وکیل شرکت

نخستین نتیجه‌ی پذیرش شخصیت حقوقی، داشتن نام مخصوص و مستقل از اعضا است. این نام باید به گونه‌ای باشد که به روشنی شخص حقوقی را از اشخاص عضو آن جدا و متمایز سازد. اگر چه همراه با نام شخص حقوقی، نام یک یا چند عضو آن و یا شخص دیگری ممکن است آورده شود، لکن […]

زمان ایجاد شخصیت حقوقی مؤسسات غیرتجاری خصوصی

زمان ایجاد شخصیت حقوقی | وکیل امداد

منظور از مؤسسات غیر تجاری، تشکیلاتی است که از مصادیق شرکت‌های مذکور در ماده ۲۰ قانون تجارت نبوده و در عین حال در ردیف مؤسسات و شرکت‌های دولتی تأسیس شده به حکم قانون نیز قرار نمی‌گیرند. ماده ۵۸۴ قانون تجارت مرحله‌ی زمانی ایجاد شخصیت حقوقی این گونه مؤسسات را بدین شرح مقرر داشته است: «تشکیلات […]