بایگانی دسته بندی ها امور وکالتی شرکت ها

مسئولیت‌های ناشی از تشکیل شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود | وکیل شرکت

قانون گذار در رابطه با عدم رعایت مقررات تشکیل شرکت با مسئولیت محدود، مسئولیت‌‎ها و ضمانت اجراهای مدنی و کیفری قائل گردیده است. مسئولیت‌های مدنی برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود مسئولیت مدنی ناشی از تشکیل شرکت به اشکال گوناگون می تواند بروز نماید. بطلان شرکت از مهمترین جهات مسئولیت آور در این رابطه است […]

لزوم وجود شرکتنامه و اساسنامه در شرکت مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود | وکیل شرکت

از جمله الزاماتی که در تشکیل شرکت با مسئولیت محدود باید رعایت گردد، تنظیم شرکتنامه و اساسنامه است. اگرچه در قانون تجارت از الزامی بودن تنظیم شرکتنامه سخنی به میان نیامده، لكن در این رابطه، اتفاق نظر وجود دارد. مبنای این دیدگاه، علاوه بر حكم منعکس در ماده ۹۷ قانون تجارت به اینکه «در شرکتنامه […]

لزوم پرداخت و تسلیم کل سرمایه در شرکت مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود | وکیل شرکت

ماده 96 قانون تجارت به لزوم تأمین همه‌ی سرمایه‌ی شرکت با مسئولیت محدود بدین شرح صراحت دارد: «شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه‌ی نقدی تأدیه و سهم الشرکه‌ی غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد». در رابطه با ماده‌ی بالا، توجه به چند مطلب روشنگر جایگاه و اهمیت سرمایه در […]

وجود حداقل دو شریک در شرکت مسئولیت محدود

شرکت مسئولیت محدود | وکیل شرکت

قانون گذار در تعریف شرکت با مسئولیت محدود به نحو منعکس در ماده ۹۴ قانون تجارت، نخستین وصف این شرکت را مشارکت «دو یا چند نفر» دانسته است، که به معنای لزوم وجود حداقل دو شریک است. آیا باید این وصف را در زمره‌ی شرایط ماهوی به شمار آورد؟ در پاسخ به این پرسش باید […]

شرایط صحت انجام معاملات در شرکت با مسئولیت محدود

شرایط صحت انجام معاملات | وکیل شرکت

شرایط صحت اعمال حقوقی، مهمترین شرایط ماهوی بوده و در کلیه معاملات باید رعایت گردند. شرایط مزبور در ماده ۱۹۰ قانون مدنی ناظر به شخص انجام دهنده‌ی عمل حقوقی و نیز خود عمل حقوقی انعکاس یافته است. در شرکت‌های با مسئولیت محدود، با توجه به رابطه عموماً نزدیک شرکا با یکدیگر و اینکه در بسیاری […]

مسئولیت کیفری در تأسیس شرکت سهامی

ثبت شرکت سهامی عام | وکیل شرکت

در جریان تأسیس شرکت، همه‌ی اشخاص دست اندرکار در این روند ممکن است مرتکب تخلفاتی متضمن تحقق بزه کیفری گردند. بزه ارتکابی می‌تواند دارای جنبه‌ی خصوصی یا عمومی باشد. این گونه جرایم را از جهت منبع قانونی می‌توان به دو دسته تقسیم نمود: گروه نخست، جرایمی هستند که نه در لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷، […]

مسئولیت‌‌های مدنی در تأسیس شرکت سهامی

مسئولیت‌‌های مدنی | وکیل شرکت

لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت مقررات چندی به شرح منعکس در مواد ۱۹، ۲۳ و ۲۷۰ به بعد پیش‌بینی نموده است. ماده ۱۹ که به موجب قسمت اخیر آن: «در این صورت هر گونه هزینه‌ای که برای تأسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده‌ی مؤسسین خواهد بود» با دو ویژگی از دو ماده دیگر […]

محدودیت واگذاری سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود

وکیل شرکت تجاری | وکیل شرکت

قانون تجارت در حکمی که امکان توافق خلاف آن از سوی شرکا یا پیش‌بینی مقرره‌ای مغایر در اساسنامه تجویز نگردیده، واگذاری سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود را با رعایت دو شرط امکان پذیر دانسته است. شرط اول عبارت از لزوم تنظیم سند رسمی است. به موجب ماده 103 قانون تجارت 1311: «انتقال سهم […]

عدم تقسیم سرمایه به سهام یا قطعات سهام

عدم تقسیم سرمایه | وکیل شرکت

آن گونه که در تعریف قانون تجارت از شرکت با مسئولیت محدود به صراحت ذکر گردیده، سرمایه‌ی این شرکت به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی‌گردد. منظور از سهم در بحث حاضر، مفهوم خاص آن در معنایی که برای شرکت سهامی تعریف شده است، می‌باشد. در حالی که، سهم در معنای عام به هر حق […]

مسئولیت محدود شرکا در شرکت‌های سرمایه

مسئولیت محدود شرکا | وکیل شرکت

اصل محدود بودن مسئولیت شرکا به میزان سرمایه خود، یکی از اوصاف بنیادین شرکت‌های سرمایه به شمار می‌رود. این ویژگی در شرکت با مسئولیت محدود از دید قانون‌گذار آنچنان مهم دیده شده که نام شرکت یاد شده متضمن همان ویژگی اصلی آن، یعنی مسئولیت محدود، است. مفهوم محدود بودن مسئولیت شرکا در رابطه با شرکت […]