بایگانی دسته بندی ها امور وکالتی شرکت ها

بررسی معاملات مدیران با شرکت

مدیر شرکت | وکیل شرکت

تصویب معاملات مدیران با شرکت یا به حساب شرکت مطابق مواد ۱۲۹ تا ۱۳۱ لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ با مجمع عمومی عادی است. همان گونه که در بخش مربوط به اداره‌ی شرکت خواهد آمد، عدم تصویب چنین معاملاتی از سوی مجمع مزبور حسب مورد تأیید یا عدم تأیید هیئت مدیره، ضمانت اجرای قابلیت ابطال […]

حدود اختیارات و وظایف مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی | وکیل شرکت

مجمع عمومی عادی، تصمیمات مربوط به امور عادی و جاری شرکت را اتخاذ می‌نماید. قانونگذار در ماده ۸۶ لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ جایگاه مجمع مزبور را با عبارت کوتاه زیر تبیین نموده است: «مجمع عمومی عادی می‌تواند نسبت به کلیه‌ی امور شرکت به جز آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی موسس و فوق‌العاده است […]

مقررات خاص ناظر به مجامع عمومی شرکت‌های سهامی

شرکت سهامی | وکیل شرکت

مجمع عمومی موسس صرفاً ناظر به امر تشکیل شرکت سهامی بوده و به همین جهت تشکیل آن تنها یک نوبت ضرورت می‌یابد. افزون بر آن، با توجه به آنکه مجمع عمومی موسس، در واقع نه از اجتماع سهامداران بلکه از گردهمایی صاحبان سرمایه‌ای شکل می‌یابد که احتمال دارد بعداً با تأسیس شرکت سهامدار به حساب […]

مجامع عمومی شرکت‌های سهامی

شرکت سهامی عام | وکیل شرکت

مجامع عمومی شرکت‌های سهامی شامل مجمع عمومی مؤسس و مجمع عمومی عادی می‌شود که در زیر مشاهده خواهید کرد. مجمع عمومی مؤسس این مجمع صرفاً ناظر به امر تشکیل شرکت مزبور بوده و به همین جهت تشکیل آن تنها یک نوبت ضرورت می‌یابد. افزودن بر آن، با توجه به آنکه مجمع عمومی مؤسس، در واقع […]

سهام دارای حق رأی به چه معنی است؟

سهام شرکت | وکیل شرکت

در مقررات مختلف راجع به تشکیل مجامع عمومی و از جمله مواد 84 و 87 لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت 1347 به «سهامی که حق رأی دارند» اشاره شده است. عبارت مذکور این پرسش را مطرح می‌سازد که آیا در نظام حقوقی ایران سهام فاقد حق رأی هم وجود دارد؟ با بررسی مقررات مختلف لایحه‌ی اصلاحی […]

شیوه تشکیل و اداره مجمع عمومی شرکت‌های سهامی

شرکت‌های سهامی | وکیل شرکت

به منظور احراز مالکیت سهامداران و جلوگیری از اختلال در تشکیل مجمع، سهامدارانی که می‌خواهند در جلسه مجمع عمومی شرکت نمایند، بایستی با ارائه برگ سهم، گواهی ورود به جلسه را دریافت دارند، در غیر این صورت امکان ورود به مجمع را نخواهند داشت. مطابق ماده ۹۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷: «قبل از تشکیل […]

مفاد آگهی دعوت از مجامع عمومی در شرکت سهامی

شرکت سهامی | وکیل شرکت

نکاتی که در آگهی باید قید گردد طبق ماده ۱۰۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ عبارت از «دستورجلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل» است. دستور جلسه مهم‌ترین مورد مذکور در آگهی است و بایستی به دقت و به طور مشخص قید گردد. با این حال، امروزه در آگهی‌های […]

لزوم رعایت مهلت نشر آگهی و تشکیل جلسه

لزوم رعایت مهلت نشر آگهی | وکیل شرکت

مقنن رعایت فاصله‌ای میان تاریخ انتشار آگهی در روزنامه و تاریخ تشکیل جلسه را الزامی دانسته است. مطابق ماده 98 لایحه اصلاحی قانون تجارت: «فاصله‌ی بین نشر دعوتنامه‌ی مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود.» مهلت مزبور از دید قانونگذار، زمان متعادل تلقی گردیده، در حالی که […]

انتشار آگهی دعوت در روزنامه برای مجامع عمومی شرکت سهامی

انتشار آگهی دعوت | وکیل شرکت

به منظور جلوگیری از تضییع حقوق همه اشخاص ذی نفع در شرکت و از جمله سهامداران، قانون گذار پیش‌بینی روزنامه‌ای کثیرالانتشار جهت چاپ آگهی‌ها و دعوتنامه‌های مربوط به شرکت را ضروری دانسته است. برای نخستین بار این روزنامه در اعلامیه پذیره نویسی در شرکت سهامی عام (بند ۱۴ ماده ۹) و در صورتجلسه تشکیل شرکت […]

قواعد عام مربوط به مجامع عمومی در شرکت سهامی

شرکت سهامی | وکیل شرکت

لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ تفکیکی میان شیوۂ دعوت و تشکیل مجامع عمومی مختلف البته با پذیرش برخی مقررات خاص مجمع عمومی مؤسس قائل نشده است. به همین جهت، به منظور تبیین مقررات حاکم بر کلیه مجامع و جلوگیری از تکرار قواعد مرتبط با هر یک از مجامع عمومی، و برای درک آسان‌تر قواعد حاكم […]