بایگانی نویسنده : admin

مجامع عمومی شرکت‌های سهامی

شرکت سهامی عام | وکیل شرکت

مجامع عمومی شرکت‌های سهامی شامل مجمع عمومی مؤسس و مجمع عمومی عادی می‌شود که در زیر مشاهده خواهید کرد. مجمع عمومی مؤسس این مجمع صرفاً ناظر به امر تشکیل شرکت مزبور بوده و به همین جهت تشکیل آن تنها یک نوبت ضرورت می‌یابد. افزودن بر آن، با توجه به آنکه مجمع عمومی مؤسس، در واقع […]

سهام دارای حق رأی به چه معنی است؟

سهام شرکت | وکیل شرکت

در مقررات مختلف راجع به تشکیل مجامع عمومی و از جمله مواد 84 و 87 لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت 1347 به «سهامی که حق رأی دارند» اشاره شده است. عبارت مذکور این پرسش را مطرح می‌سازد که آیا در نظام حقوقی ایران سهام فاقد حق رأی هم وجود دارد؟ با بررسی مقررات مختلف لایحه‌ی اصلاحی […]

شیوه تشکیل و اداره مجمع عمومی شرکت‌های سهامی

شرکت‌های سهامی | وکیل شرکت

به منظور احراز مالکیت سهامداران و جلوگیری از اختلال در تشکیل مجمع، سهامدارانی که می‌خواهند در جلسه مجمع عمومی شرکت نمایند، بایستی با ارائه برگ سهم، گواهی ورود به جلسه را دریافت دارند، در غیر این صورت امکان ورود به مجمع را نخواهند داشت. مطابق ماده ۹۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷: «قبل از تشکیل […]

مفاد آگهی دعوت از مجامع عمومی در شرکت سهامی

شرکت سهامی | وکیل شرکت

نکاتی که در آگهی باید قید گردد طبق ماده ۱۰۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ عبارت از «دستورجلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل» است. دستور جلسه مهم‌ترین مورد مذکور در آگهی است و بایستی به دقت و به طور مشخص قید گردد. با این حال، امروزه در آگهی‌های […]

لزوم رعایت مهلت نشر آگهی و تشکیل جلسه

لزوم رعایت مهلت نشر آگهی | وکیل شرکت

مقنن رعایت فاصله‌ای میان تاریخ انتشار آگهی در روزنامه و تاریخ تشکیل جلسه را الزامی دانسته است. مطابق ماده 98 لایحه اصلاحی قانون تجارت: «فاصله‌ی بین نشر دعوتنامه‌ی مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود.» مهلت مزبور از دید قانونگذار، زمان متعادل تلقی گردیده، در حالی که […]

انتشار آگهی دعوت در روزنامه برای مجامع عمومی شرکت سهامی

انتشار آگهی دعوت | وکیل شرکت

به منظور جلوگیری از تضییع حقوق همه اشخاص ذی نفع در شرکت و از جمله سهامداران، قانون گذار پیش‌بینی روزنامه‌ای کثیرالانتشار جهت چاپ آگهی‌ها و دعوتنامه‌های مربوط به شرکت را ضروری دانسته است. برای نخستین بار این روزنامه در اعلامیه پذیره نویسی در شرکت سهامی عام (بند ۱۴ ماده ۹) و در صورتجلسه تشکیل شرکت […]

قواعد عام مربوط به مجامع عمومی در شرکت سهامی

شرکت سهامی | وکیل شرکت

لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ تفکیکی میان شیوۂ دعوت و تشکیل مجامع عمومی مختلف البته با پذیرش برخی مقررات خاص مجمع عمومی مؤسس قائل نشده است. به همین جهت، به منظور تبیین مقررات حاکم بر کلیه مجامع و جلوگیری از تکرار قواعد مرتبط با هر یک از مجامع عمومی، و برای درک آسان‌تر قواعد حاكم […]

انواع مجامع عمومی شرکت‌های سهامی

شرکت‌های سهامی | وکیل شرکت

لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت 1347 در ماده‌ی 73، مجامع عمومی را به شرح زیر به سه گونه، دسته‌بندی نموده است: «مجامع عمومی به ترتیب عبارتند از: 1.مجمع عمومی مؤسس، 2.مجمع عمومی عادی، 3.مجمع عمومی فوق العاده.» مشخص نیست قانون گذار از عبارت «به ترتیب» چه منظوری را دنبال می‌نموده است. زیرا که ترتیب مزبور نشانگر […]

ركن تصمیم‌گیری شرکت سهامی

ركن تصمیم‌گیری شرکت | وکیل شرکت

مجامع عمومی شرکت‌های سهامی را از یک سو باید برگردان خواست صاحبان واقعی شرکت نامید که اراده ایشان (اکثریت سهامداران) را انعکاس می‌دهد و از سوی دیگر خاستگاه شخصیت حقوقی شرکت به شمار آورد. با توجه به ماهیت و پیامدهای شخصیت حقوقی، حتی در صورتی که در مجمع گروه اقلیت مخالفی وجود داشته باشد، ناگزیر […]

سازمان و ارکان شرکت سهامی

شرکت سهامی | وکیل شرکت

در شرکت سهامی، اجزای شکل دهنده‌ی شرکت به سه عنوان یعنی جزء تصمیم گیرنده یا مجامع عمومی سهامداران، که منعکس کننده‌ی اراده و خواست صاحبان سهام محسوب می‌گردد و اراده‌ی جمعی اکثریت مالكین که در واقع خواست شخصیت حقوقی است از آن نشئت می گیرد؛ رکن اداره کننده یا هیئت مدیره و مدیر عامل و […]