جایگاه و کارکرد مجمع عمومی مؤسس

شرکت سهامی عام | وکیل شرکت

مجمع عمومی مؤسس در ماده‌ی 74 لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت یکی از سه مجمع عمومی پیش‌بینی شده برای شرکت سهامی عام می‌باشد که تشکیل آن برای شرکت سهامی خاص اختیاری است.

مجمع عمومی مؤسس

مجمع عمومی مؤسس یکی از اجزای ضروری جهت تشکیل شرکت سهامی عام به شمار می‌رود.

اگر چه از ظاهر آن ممکن است اجتماع مؤسسین تلقی گردد و قانونگذار در برخی مقررات به مسامحه آن را مجمع عمومی مؤسسین خوانده است، لکن این مجمع از اجتماع هر دو گروه سرمایه گذار، یعنی مؤسسین و پذیره نویسان تشکیل می‌شود.

در واقع عنوان مؤسس برای مجمع مزبور، بدان جهت به کار می‌رود که نقش تأسیس کننده برای شرکت سهامی را ایفا می‌نماید.

پس از پایان مهلت پذیره نویسی، خواه این مهلت تمدید شده یا تمدید نشده باشد، مؤسسین باید به حکم ماده 16 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 ظرف یک ماه به پذیره نویسی و تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و پس از اطمینان از صحت عملیات پذیره نویسی و اینکه کل سرمایه‌ی مقرر برای تشکیل شرکت پذیره نویسی و میزان سرمایه‌ی نقدی که نبایستی از سی و پنج درصد کل سرمایه کمتر باشد پرداخت شده است، مجمع عمومی مؤسس را دعوت نمایند.

در بحث حاضر، پاسخ به این پرسش واجد اهمیت به نظر می‌رسد که آیا اگر مجمع پس از مهلت مقرر یک ماه دعوت و تشکیل گردد، چنین مجمعی و تصمیمات آن دارای اعتبار قانونی است؟

ممکن است گفته شود که رعایت حکم مورد بحث از قواعد آمره بوده و عدم توجه به آن موجب بطلان کلیه اقدامات از جمله مجمع عمومی مؤسس و در نتیجه بی اعتباری شرکت خواهد شد.

در توجیه این دیدگاه، بیهوده نبودن وضع مهلت یاد شده و وجود فلسفه برای احکام قانونی را می‌توان بر شمرد.

در مقابل و ضمن پذیرش استدلال بالا دایر به هدفمند بودن وضع مقررات قانونی، بایستی برای وضعیت احتمالی مورد بحث راه حل دیگری به جز بطلان جستجو نمود.

به نظر می‌رسد به سه جهت باید در فرض مورد بحث برای مجمع عمومی مؤسس اختیار تنفیذ اقدامات مؤسسین در دعوت از مجمع عمومی مؤسس اختیار تنفیذ اقدامات مؤسسین در  دعوت از مجمع عمومی مؤسس خارج مهلت یک ماهه‌ی مقرر در ماده 16 را قائل شد.

نخستین جهت، زبان و نوع نگارش مقرره قانونی در آمره بودن یا نبودن مقرره و نتیجتاً اعتبار یا بی‌اعتباری تخلف از آن است.

در مورد حاضر، عبارت «مؤسسین حداکثر تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی» می‌نمایند، متضمن حکمی که عدم رعایتش بی‌اعتباری کلیه اقدامات را در پی داشته باشد به نظر نمی‌رسد.

دوم آنکه، فلسفه وضع قواعد آمره حمایت از حقوق کسانی است که در روند مورد نظر ذی نفع هستند.

در فرض مورد بحث، اشخاص ذی نفع، عبارت از پذیره نویسان و نیز مؤسسین هستند.

حال چنانچه مجمع عمومی مؤسس که به موجب بند یک ماده 74 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 وظیفه‌ی «رسیدگی به گزارش مؤسسین و تصویب آن» را بر عهده داشته و در عین حال نماینده‌ی جمعی اشخاص ذینفع است، گزارش مؤسسین و از جمله زمان خارج از مهلت یک ماهه و نحوه‌ی دعوت از مجمع مزبور را تصویب نماید، دیگر مجالی جهت درخواست بی اعتباری مجمع و تصمیمات آن برای اشخاصی که در آینده ذی نفع شرکت خواهند بود یا حتی اقلیت حاضر در مجمع فراهم نخواهد شد.

زیرا که اقلیت ذی نفع به صراحت ماده 15 لایحه اصلاحی محکوم به تصمیمات اکثریت‌اند و اشخاص ذی نفع آتی نیز نمی‌توانند نسبت به قضیه ذی نفع تلقی گردند.

به علاوه، اگر جامعه را در مفهوم عام آن ذی نفع تلقی نماییم به نفع جامعه و سرمایه گذاران شرکت خواهد بود که بهانه‌هایی از این دست، تلاش‌های انجام گرفته جهت پدید آوردن نهادی اقتصادی را عقیم نگذارند.

جهت سوم آن است که با توجه به مهلت 6 ماهه مقرر در ماده 19 همان قانون که پس از آن هر یک از سرمایه گذاران(اعم از مؤسسین و پذیره نویسان) می‌توانند با دریافت گواهی عدم ثبت شرکت و استرداد وجوه پرداختی، تأسیس شرکت را مانع گردند، دیگر نیازی به تجویز ضمانت اجرای بطلان مجمع و تصمیمات آن و لاجرم اصل شرکت وجود ندارد.

ریرا که هر گونه تأخیر در دعوت از مجمع عمومی مؤسس از سوی مؤسسین باعث کاهش مدت 6 ماهه مذکور گردیده و حتی به اشخاص ذی نفع امکان مطالبه خسارات ناشی از عدم تشکیل شرکت علیه مؤسسین از باب مسئولیت مدنی را نیز خواهد داد.

البته همانگونه که گفته شد در تبصره‌ی 1 ماده‌ی 23 قانون بازار اوراق بهادار مهلت 30 روز با امکان تمدید 30 روز دیگر پیش‌بینی شده که در تبصره‌ی 4 همان ماده در صورت عدمر تکمیل فرایند پذیره نویسی، وجوه ظرف 15 روز بایستی به سرمایه گذاران مسترد شود.

مجمع عمومی مؤسس در صورتی که مطابق مقررات منعقد و راجع به اموری که در حیطه وظایف آن است طبق ماده 17 لایحه اصلاحی اتخلاذ تصمیم نماید به حکم ماده قانونی مزبور شرکت عملاً تشکیل شده و اقدام دیگری برای مؤسسین و یا نمایندگان شرکت در شرف تأسیس جز ثبت آن متصور نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *