عدم حاکمیت قانون دولت میزبان در انعقاد قرارداد با سرمایه گذاران خارجی

عدم حاکمیت قانون دولت میزبان | وکیل شرکت

در سیر تحولات تاریخی همواره گرایش کشورهای در حال توسعه در انعقاد قرارداد با سرمایه گذاران خارجی در قالب قراردادهای توسعه‌‎ی صنعتی، در بدو امر، اعمال قواعد حقوق ادارای نسبت به قراردادهای توسعه‌ی صنعتی منعقده با شرکت‌های خارجی و به ویژه در خصوص قراردادهای ناظر به اکتشاف، توسعه و تولید میادین نفت و گاز بوده است و به زعم ایشان این نوع از قراردادها به عنوان قرارداد اداری تلقی می‌گردد.

قرارداد اداری به این معنی است که قرارداد منعقده با دولت وصف حقوق عمومی داشته و به عنوان یکی از مصادیق حقوق عمومی تفسیر می‌گردد.

در این دیدگاه، دیگر تفسیر قرارداد در مفهوم حقوق خصوصی، که مبتنی بر اصل آزادی اراده‌ها و تساوی حاکمیت اراده‌ی طرفین قرارداد بوده، مورد قبول واقع نگردیده است، بلکه قرارداد براساس ماهیت غالب ادارای آن و چهره‌ای از حاکمیت دولت مورد توجه قرار می‌گیرد.

در دیدگاه حقوق عمومی اگر چه در مرحله‌ی انعقاد، اراده‌ی مشترک تعیین کننده بوده، اما با انعقاد قرارداد و به اقتضای احترام به حاکمیت دولت ملی، دولت میزبان می‌تواند تغییرات بعدی را به صرف اراده‌ی مستقل خود و در قالب قواعد موضوعه‌ی دولتی اعمال نماید.

اصل حاکمیت اراده‌ها که مبتنی بر آزادی و تساوی دو اراده‌ی منعقد کننده‌ی قرارداد باشد، در این دیدگاه مورد تردید جدی قرار نگرفته است.

در مقابل این نظریه، با نظریه‌ی دیگری مواجه هستیم که در آن قرارداد را به عنوان امری مستقل از قانون ملی حاکم بر آن و فضای قانونی محاط بر قرارداد در نظر گرفته و حاکمیت اراده را به تنهایی، قطع نظر از نظام حقوقی ملی، دارای احترام و اعتبار می‌شناسند.

همچنین براین اساس درصدد به رسمیت شناختن اصل حاکمیت اراده بوده و قرارداد را تابعی محض از اراده‌ی طرفین قرارداد می‌دانند.

گرایشی که آثار آن در قانون بازرگانی فراملی مورد تأیید در آرای داوران قرار گرفته است.

به هر حال گرایش اصلی سرمایه گذاران خارجی در قراردادها استفاده از اصل آزادی اراده در پرتو نظامی حقوقی بازرگانی فراملی بوده تا بتوانند از سخت‌گیری‌ها و اعمال نظرهای حاکمیتی قانون ملی تفری جویند.

این گرایش در زمینه‌ی منع صلاحیت قضایی دادگاه‌‎های دولت میزبان نیز، به نحو وسیعی مورد توجه بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *