زمان ایجاد شخصیت حقوقی مؤسسات غیرتجاری خصوصی

زمان ایجاد شخصیت حقوقی | وکیل امداد

منظور از مؤسسات غیر تجاری، تشکیلاتی است که از مصادیق شرکت‌های مذکور در ماده ۲۰ قانون تجارت نبوده و در عین حال در ردیف مؤسسات و شرکت‌های دولتی تأسیس شده به حکم قانون نیز قرار نمی‌گیرند.

ماده ۵۸۴ قانون تجارت مرحله‌ی زمانی ایجاد شخصیت حقوقی این گونه مؤسسات را بدین شرح مقرر داشته است:

«تشکیلات و مؤسساتی که برای مقاصد غیرتجارتی تأسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی کخ وزارت عدلیه معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند.»

این مؤسسات بر خلاف تشکیلات دولتی و شهرداری‌ها، برای اینکه شخصیت حقوقی بیابند باید نزد اداره‌ی ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری به ثبت برسند.

از شیوه نگارش ماده بالا و زبان عام آن، چنین بر می‌آید که قانونگذار حکم مذکور در آن ماده را برای کلیه اشخاص حقوقی غیرتجاری  و به عبارت دیگر همه اشخاص حقوقی خصوصی به استثنای شرکت‌های موضوع ماده ۲۰ مرقوم مقرر نموده است.

در حالی که ظاهر ماده یاد شده که متضمن چنین برداشتی است، گمراه کننده به نظر می‌رسد.

چرا که نهادهای غیر تجاری چندی از جمله وقف وجود دارند که مشمول ماده ۵۸۴ نبوده و برای ایجاد شخصیت حقوقی آنها، شرط ثبت وجود ندارد.

در نتیجه به منظور به دست آوردن نمایی روشن‌تر از دسته‌بندی اشخاص حقوقی غیر تجاری بر اساس زمان ایجاد شخصیت حقوقی آنها، ناگزیر باید به سایر مقررات قانونی و به ویژه قوانین خاص ناظر بر هر مورد تمسک جست.

لیکن بدون تشخیص جایگاه ماده ۵۸۴ قانون تجارت و تبیین منظور قانونگذار از «تشکیلات و مؤسساتی که برای مقاصد غیر تجاری تأسیس شده یا بشوند»، امکان ارائه چنین دسته بندی‌ای وجود ندارد.

به نظر می‌رسد که منظور عبارت یاد شده، تشکیلاتی باشد که از سوی اشخاص و در قالب مشارکت میان چند شخص ایجاد گردید‌ه‌اند.

این دسته از مؤسسات را به مسامحه می‌توان شرکت غیر تجاری به شمار آورد.

اگر چه گفته شده که موسسات غیرتجاری عبارت از انجمن‌ها و سندیکاها هستند، اما چهارچوب مفهوم تشکیلات و مؤسسات مندرج در ماده ۵۸۴ گسترده‌تر از انجمن‌ها و سندیکاها به نظر می‌رسد.

برای نمونه، هیچ گونه دسته بندی‌ای برای نهادهای آموزشی و مدارس غیرانتفاعی به جز در قالب ماده‌ی یاد شده متصور نیست.

آیین‌نامه‌ی اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری ۱۳۳۷، انواع مؤسسات غیرتجاری را در دو عنوان انتفاعی و غیرانتفاعی دسته‌بندی و تعریف نموده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *